< Back to New York Patent Attorneys


Attorney Database Entry For Silvana Merlino


Lawyer Full Name:
Silvana Maria Merlino


Attorney Employer:
"Proskauer Rose, LLP"


Attorney City / Province:
New York, New York (Us)


U.S. Patent Office Registration ID

: #44237

Registered Status (Attorney / Agent)

: ATTORNEY

Telephone Number

: 212-969-3683

Registered Address

:

Silvana Merlino
1585 Broadway
New York, NY. 10036
US


This file has been accessed a total of 870 times.  
Last accessed on Thu, 17 Jan 19 06:18:24 -0600

Featured Patent Attorney

Joel Ackerman

Joel Ackerman is a featured patent attorney on AttorneyList.us. He is a USPTO recognized, official patent attorney.[Website]    [Get Featured]
Recent Searches

  •   silvana merlino
  •   tprsearchyahoocomyltawrbt7nrvbnuyuoakylbgodylux3odmte1b3j2dme0bhnlywnzcgrwb3mdmjyey29sbwnizjeednrpzanuqvvtmdk2xzerv2re1421067884ro10ruhttpattorneylistusnysilvanamerlinohtmlrk0rstgq0ku8vcuqflflbg05kc9kuhqk
  •   tprsearchyahoocomylta0levwl1onur8gauk7bgodylux3odmtbzbgztagtxbhnlywnzcgrwb3mdmjuey29sbwnizjeednrpzamrv2re1424255221ro10ruhttpattorneylistusnysilvanamerlinohtmlrk0rshknvxd4ketunxhcr3nmvlhqjzco
  •   tprsearchyahoocomyltawrbt8ojtpxu88ua7zlbgodylux3odmte1ow5ydjfjbhnlywnzcgrwb3mdmjkey29sbwnizjeednrpzanvstaxvemxxzerv2re1425849610ro10ruhttpattorneylistusnysilvanamerlinohtmlrk0rsrjy0ecj4pbcvdoocw7vobnglk
  •   tprsearchyahoocomyltawrbtwa5cvvi4uavcbbgodylux3odmtbzzgs2cdlobhnlywnzcgrwb3mdmzeey29sbwnizjeednrpzamrv2re1428575386ro10ruhttpattorneylistusnysilvanamerlinohtmlrk0rsvnwcrmguztclil7uphjtwv31oyk
  •   tprsearchyahoocomrv1re1445158726rbro8ruhttpattorneylistusnysilvanamerlinohtmlrsadazhhuubttacelmszwpqukvd8u8
  •   tprsearchyahoocomyltawrbt8mimudxyama95bbgodylux3odmte0z29tnnyxbgnvbg8dymyxbhbvcwm1bhz0awqdvukwmvrdmv8xbhnlywnzcgrv2re1474824968ro10ruhttpattorneylistusnysilvanamerlinohtmlrk0rsm4tfk5l6vzlxrsyhwzypjicis
  •   silvana merlino esq

 Olga Merkoulova  Jeremy Merling  Silvana Merlino  William Merone  Bernard Meroney