< Back to New York Patent Attorneys


Attorney Database Entry For Ann Gisolfi


Lawyer Full Name:
Ann L. Gisolfi


Attorney Employer:
Jones Day


Attorney City / Province:
New York, New York (Us)


U.S. Patent Office Registration ID

: #31956

Registered Status (Attorney / Agent)

: ATTORNEY

Telephone Number

: 212-326-3939

Registered Address

:

Ann Gisolfi
222 East 41st Street
New York, NY. 10017
US


This file has been accessed a total of 635 times.  
Last accessed on Thu, 17 Jan 19 04:24:34 -0600

Featured Patent Attorney

Joel Ackerman

Joel Ackerman is a featured patent attorney on AttorneyList.us. He is a USPTO recognized, official patent attorney.[Website]    [Get Featured]
Recent Searches

  •   tprsearchyahoocomyltawrtcd7aznjuhykahemnnilqylux3odmtezdnznz2i3bhnlywnzcgrwb3mdoarjb2xva2dxmqr2dglka1liuzawm18xrv2re1423103296ro10ruhttpattorneylistusnyanngisolfihtmlrk0rshvly8d7iys4b7gypdwmdrjwqslq
  •   ann gisolfi
  •   tprsearchyahoocomylta0levi7i3jrv7ncacxannilqylux3odmte0bzding1obgnvbg8dymyxbhbvcwm2bhz0awqdrkzyvukzn18xbhnlywnzcgrv2re1435848008ro10ruhttpattorneylistusnyanngisolfihtmlrk0rsljmpehyzry36tooobxdhp0kue
  •   tprsearchyahoocomylta0levjdie7zwvmgafgqnnilqylux3odmtbybgy3bmpvbgnvbg8dymyxbhbvcwmybhz0awqdbhnlywnzcgrv2re1454802018ro10ruhttpattorneylistusnyanngisolfihtmlrk0rs1trw9pq5ghnevxn2hn7gf1z7gc

 Jason Gish  Sheri Gish  Ann Gisolfi  Juan Gisone  Stewart Gitler